Úvodní informace

Slovo, slova, to jsou věci, které se snažil člověk od pradávna si pamatovat, předávat a hlavně zachovávat. Ať to bylo klínovým písmem na hliněných destičkách nebo později na pergamenu a v průběhu vývoje následovně na papíru. Ne nadarmo se stal Gutenbergův knihtisk jedním z největších vynálezů tisíciletí. Dnešní moderní doba si žádá nových způsobů a právě jedním z nich je digitální podoba. Není to nic jiného, než ta výše zmíněná slova převedená na "jedničky" a "nuly" (prazáklad všeho digitálního). Taková tištěná kniha je skoro umělecké dílo: úhledně zarovnané odstavce textu vytištěné na mnoha stránkách, které jsou občas doplněny nějakou tou pěknou ilustrací. Vše je pak pečlivě svázáno nebo brožováno do desek, které většinou poutají svým grafickým zpracováním.

Jsou ale mezi námi lidé, kteří by to určitě rádi okusili, ale bohužel jim to některé smysly nedovolují. Pro nevidomého a jinak těžce zrakově postiženého člověka je pak taková digitální podoba jedním z mála způsobů, jak se dostat k velkému množství informací, nebo se jen pobavit či poučit.

Tato unikátní knihovna je speciálním systémem pro zpřístupnění tištěných knih, časopisů a textů pro potřeby zrakově postižených. Jsou v ní ke stažení soubory v "prostém textu" a to tzv. digitální dokumenty.

Knihovna byla založena v roce 1993. V roce 2003 dochází k její zásadní přeměně na moderní knihovnu odpovídající všem knihovnickým standardům. V průběhu let jsou stránky i služby knihovny nadále vylepšovány, systémy upgradovány, aby držely krok s rozvojem moderních technologií: Jsou zvyšovány nároky na zabezpečení, nutnost dodržování GDPR a dochází též k vývoji asistivních technologií, které jsou pro užívání stránek knihovny používány. Zatím poslední významný upgrade byl ten z roku 2019, kdy přibyly nové služby jako je třeba "čtenářský deník" či fultextové vyhledávání ze všech stránek KDD. Systémy byly uvnitř přeprogramovány na nejnovější verzi PHP a byl zaveden bezpečnější protokol pro komunikaci - HTTPS. Systém je díky společnosti Thinline umístěn na výkonný server, kde je také zajištěn 24 hodinový dohled. Knihovna je od roku 2015 též plně přístupná pro mobilní zařízení.


Jednotlivým dokumentům je přiřazen "knihovní záznam" v databázi, který obsahuje nejrůznější údaje o knize či třeba čísle časopisu. V KDD je možné také vyhledávat podle celé škály hledisek a nastavení. Registrovaní uživatelé mají pak možnost na základě vyhledání si dokument (tedy soubor s textem knihy či časopisu) stáhnout a pak přečíst a to jak přes čtečku na "stolním počítači", tak ale i přímo třeba i v mobilu.

KDD nabízí i řadu dalších služeb, jako je důslednější statistické sledování jak počtu stahování knih či časopisů registrovanými uživateli, tak i možnost jejich hodnocení či připsání veřejného nebo soukromého komentáře. Tím čtenáři získávají větší přehled o oblíbenosti knihy a mohou si přečíst i o pocitech z četby od jiných čtenářů.

Podmínka pro přístup do knihovny

Registrovaným uživatelem se může stát každý, kdo je držitelem průkazu ZTP/P nebo ZTP, vydaného z důvodů těžkého zrakového postižení.

KDD je přístupná na adrese https://www.kdd.cz a pro mobilní zařízení na adrese https://m.kdd.cz

Knihovna je v souladu s autorským zákonem číslo 121/2000 Sb. §39 odst. 1 písm. a) v jeho pozdějším znění.

Provádění marrákešské smlouvy

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (dále „SONS ČR, z. s.“) se jakožto oprávněný poskytovatel takto uznaný Světovou organizací duševního vlastnictví řídí příslušnými ustanoveními Marrákešské smlouvy a všemi souvisejícími mezinárodními i vnitrostátními právními předpisy, zejména autorským zákonem. V úloze oprávněného poskytovatele podepsala SONS ČR, z. s. dne 14. září 2020 se Světovou organizací duševního vlastnictví Smlouvu o podmínkách přeshraniční výměny formátově přístupných rozmnoženin a metadat mezi oprávněnými poskytovateli činnými v rámci Konsorcia pro přístupnou knihu řízeného a spravovaného Světovou organizací duševního vlastnictví.

Přeshraniční výměnou formátově přístupných rozmnoženin se v SONS ČR, z. s. zabývá organizační jednotka Knihovna digitálních dokumentů. Rozšiřuje, půjčuje nebo sděluje formátově přístupné rozmnoženiny výhradně oprávněným příjemcům, popřípadě jiným oprávněným poskytovatelům. Oprávnění příjemci vymezení jak v Marrákešské smlouvě (viz článek 3), tak ve vnitrostátním autorském zákoně č. 121/2000 Sb., ve znění po novele zákonem č. 50/2019 Sb. (viz § 39a odst. 1) písm. a) b) a c)) jsou důsledně registrováni a oprávněnost svého nároku prokazují dokladem o těžkém zdravotním postižení a čestným prohlášením. Dotčené formátově přístupné rozmnoženiny veřejně přístupné nejsou.