Detail dokumentu

Název:Významná práva cestujících v železniční a silniční dopravě se zvláštním zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orienta
Typ dokumentu:MONOGRAFIE
Předmětová skupina:ZÁKONY A PRÁVNÍ PŘEDPISY
Forma:příručka
Anotace:Osobní doprava je úzce spjata s naší každodenní potřebou a spotřebou. Závisí na ní naše pracovní i volnočasové aktivity, cesty za nákupy, k lékaři atd. Jako cestující máme v osobní dopravě řadu práv, která bychom měli přiměřeně znát a orientovat se v nich. Tato publikace vydaná Sdružením Českých spotřebitelů se Soustředí na dopravu železniční a autobusovou a autokarovou a podává v ní stručný přehled nejvýznamnějších práv cestujících v České republice. Text je členěn do několika kapitol. V prvních dvou popisuje práva cestujících v železniční, resp. autobusové a autokarové dopravě, v další části stručně nastíní nový vývoj evropské legislativy a v poslední kapitole stručně rekapituluje postupy pro uplatnění stížností, tedy kde může nespokojený cestující hledat pomoc pro uplatnění svých práv. Tento text se snaží akcentovat práva se vztahem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (např. z důvodu zdravotních omezení). V minulém roce vydává Sdružení spotřebitele všeobecnou publikaci o právech cestujících. Nyní ale právě přichází s publikací na téma stejné, ale text je přímo cílen na osoby s omezením pohybu a orientace, zejména na osoby nevidomé a neslyšící. V textu proto najdeme specifické příklady vztahující se k uvedené cílové skupině. Z důvodu srozumitelnosti, přehlednosti i praktického využití, publikace nemůže obsáhnout všechna naše práva, která jako cestující máme, ale soustředí se na ta významná a pro nás jako spotřebitele podstatná.
Nakladatelství:Sdružení českých spotřebitelů
Rok vydání:2021
Místo vydání:Praha
ISBN:978-80-87719-78-7
Rozsah:10 stran
ID dokumentu:44653
Stav zdroje:zpracováno SONS
Formát dokumentu:RTF
Stav po zpracování:nezalomeno
Kódování:Windows
Archivace:ZIP
Datum zařazení:30.06.2021
Velikost souboru:234.95 KB

Stáhnout dokument |